Background Image

ZAKRES USŁUG

Celem jest zapewnienie usług prawniczych na najwyższym poziomie, ale również osobistego podejścia do klienta i elastycznych rozwiązań dotyczących wynagrodzenia.

Główną zaletą Kancelarii jest wszechstronność problematyki prawnej, z jaką się spotykamy w codziennej pracy, a także różnorodność Klientów. Ułatwia to doradztwo prawne oraz reprezentowanie Klientów w sporach, gdyż pomaga zrozumieć sposób myślenia i intencje strony przeciwnej.

Obszarami naszej praktyki są:

• prawo cywilne:
m.in.: prawo spadkowe, zachowki, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, odszkodowania za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, odszkodowania z tytułu wypadków drogowych, odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej;
• prawo rodzinne i opiekuńcze:
kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku;
• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
spory wynikające ze stosunku pracy, odwołania od decyzji ZUS,  np. emerytury, renty;
• prawo zamówień publicznych:
kompleksowa obsługa, np. przygotowanie oferty, odwołania;
• prawo upadłościowe i naprawcze: upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości, układ, likwidacja, zgłoszenie wierzytelności;
• prawa spółdzielczego
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu;
tworzenie, likwidacja i bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych;
• prawo karne, karno - skarbowego oraz wykroczeń,
obrona, pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, sprawy z oskarżenia prywatnego, reprezentacja pokrzywdzonego, występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego;


Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka na rzecz podmiotów indywidualnych świadczy usługi w następujących formach:
• reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi
• ustne porady prawne
• sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych
• sporządzenia projektów umów
• prowadzenie negocjacji
• przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych


Przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka ma następującą ofertę na dla przedsiębiorców:

• stała obsługa przedsiębiorców
• opiniowanie i sporządzanie umów
• przygotowywanie i obsługa inwestycji zarówno pod kontem faktycznym jak i prawnym
• porady i opinie prawne
• zakładanie spółek
• reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi


Obsługa przedsiębiorców przede wszystkim polega na stałej obsłudze prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie z klientem. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy. Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane według stawek godzinowych albo ryczałtowo za dany okres czasu. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Kancelaria zakłada również świadczenie usług wobec klientów bez wcześniejszego ustalania stałych miesięcznych opłat. Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z usług Kancelarii klient składa stosowne zamówienie realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.